3 manieren om een gebouw te verwarmen met hernieuwbare energie
  • Energie besparen
  • Elektrische verwarming
  • Hydronische verwarming
  • Renovatie

3 manieren om een gebouw te verwarmen met hernieuwbare energie

De EU wil het gebruik van hernieuwbare energie versnellen als onderdeel van haar doelstelling om de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen. Aangezien verwarming en koeling verantwoordelijk zijn voor ongeveer de helft van het energieverbruik in de EU, moet het aandeel hernieuwbare energie dat wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen en te koelen naar omhoog. Hoe kunnen we dat samen realiseren en welke oplossingen bestaan er om een gebouw met hernieuwbare energie te verwarmen? We bekijken het samen.
verwarmen met hernieuwbare energie

Wat is hernieuwbare energie precies?

Hernieuwbare energie wordt vaak schone energie genoemd, omdat ze afkomstig is van natuurlijke bronnen zoals zon, wind, aardwarmte, biomassa en waterkracht. Het grote voordeel van deze energiebronnen is dat ze onuitputtelijk en alomtegenwoordig zijn. Fossiele brandstoffen, zoals steenkool, olie en gas, zijn daarentegen niet-hernieuwbaar en genereren schadelijke broeikasgassen wanneer ze worden verbrand om energie op te wekken. Aangezien de productie van hernieuwbare energie aanzienlijk minder uitstoot genereert, is het duidelijk dat een transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie essentieel is om onze klimaatdoelstellingen te halen.

Doelstellingen voor hernieuwbare energie

In de herziene richtlijn hernieuwbare energie (2018) is voor de EU voor hernieuwbare energie een streefcijfer van ten minste 32% tegen 2030 vastgelegd. Midden 2021 werd een voorstel ingediend om deze richtlijn bij te stellen, waarin de Europese Commissie de doelstelling wil verhogen tot 40%. Zelfs een verdere stijging tot 45% werd opgenomen in het onlangs gepubliceerde REPowerEU-plan, dat werd opgesteld om de EU minder afhankelijk te maken van Russische fossiele brandstoffen. Momenteel is echter slechts 23% van de voor verwarming en koeling verbruikte energie afkomstig van hernieuwbare energie (Eurostat 2020). Gezien het aanzienlijke aandeel in de totale energiemix is het belangrijk dat we op dit gebied allemaal inspanningen leveren om de vastgelegde energie- en klimaatdoelstellingen te halen.

Manieren om een gebouw te verwarmen met hernieuwbare energie

Verwarmingssystemen die gebruikmaken van hernieuwbare energie werken op ongeveer dezelfde manier als conventionele systemen, behalve dat ze warmte produceren uit hernieuwbare bronnen in plaats van eindige fossiele brandstoffen. Dit zijn enkele van de hernieuwbare technologieën die zich goed lenen voor toepassingen om ruimtes te verwarmen:

Warmtepompen
In plaats van brandstof te verbranden om warmte op te wekken, gebruiken lucht- en aardwarmtepompen de warmte die van nature in de lucht of de grond zit. Een warmtepomp haalt buiten warmte op en geeft die vervolgens als verwarmingsenergie af aan de verschillende ruimtes van een gebouw via vloerverwarming of lagetemperatuurradiatoren. De elektriciteit die nodig is voor de warmtepomp kan afkomstig zijn van bijvoorbeeld fotovoltaïsche panelen, als u een verwarmingssysteem wilt dat gebruikmaakt van hernieuwbare energie en klimaatneutraal is.

Belangrijk daarbij is dat aan bepaalde algemene voorwaarden moet worden voldaan om een warmtepomp optimaal te laten werken. Zo moet het gebouw goed geïsoleerd zijn. Daarnaast moeten de radiatoren worden gecontroleerd op bruikbaarheid en - indien nodig - worden aangepast aan de lage systeemtemperaturen. Als de oude radiatoren behouden blijven, kan het verwarmingsvermogen te laag zijn om de ruimtes voldoende te verwarmen met een lagere systeemtemperatuur. Een renovatie van het verwarmingssysteem met een warmtepomp levert meestal alleen goede resultaten op als het gebouw de energie goed bijhoudt en de elektriciteit afkomstig is van de eigen zonnepanelen van het gebouw.

Zonnepanelen
Thermische panelen worden vaak geïnstalleerd om het verwarmingssysteem te ondersteunen en huishoudelijk water te verwarmen, maar u kunt ook fotovoltaïsche panelen installeren om elektriciteit op te wekken. Naast het verwarmen van huishoudelijk water via een elektrische warmtepomp kan deze zelfopgewekte elektriciteit helpen bij het aandrijven van elektrische radiatoren en andere elektrische apparaten. De programmeerbare regeling van onze elektrische radiatoren biedt gebruikers de mogelijkheid om de verwarming aan hun behoeften aan te passen en zo energieverspilling te voorkomen in ruimtes die niet verwarmd hoeven te worden.

In de winter produceren de zonnepanelen natuurlijk minder energie, omdat er minder zonlicht is. Afhankelijk van het land waar u woont, de oriëntatie van uw dak en de isolatiegraad van het gebouw, moet u tijdens het donkere winterseizoen misschien energie van het net gebruiken. Maar gedurende een groot deel van het jaar zullen de zonnepanelen alle energie opwekken die nodig is voor een comfortabel binnenklimaat.

Biomassaverwarmingssystemen
Deze systemen verbranden gewoonlijk houtblokken, pellets of houtsnippers in een houtkachel om warmte te genereren. Vergeleken met de eerder genoemde opties presteert een verwarmingssysteem op biomassa iets minder goed op het gebied van efficiëntie en schone energie, omdat het nog steeds een kleine hoeveelheid kooldioxide en fijnstof produceert.

Hoeveel kost hernieuwbare verwarming?

Bij verwarming met hernieuwbare energie is het belangrijk om op lange termijn te denken. Hernieuwbare verwarming kan duurder zijn om te installeren dan verwarming op fossiele brandstoffen, maar heeft bij efficiënt gebruik meestal lagere werkingskosten. Gelukkig zullen de kosten van hernieuwbare technologie in de toekomst naar verwachting dalen en bieden overheden vaak financiële steun in de vorm van premies en subsidies.

Naast de kosten van het systeem voor hernieuwbare verwarming investeert u ook om de energie-efficiëntie van het gebouw, het leidingnet en de radiatoren te optimaliseren. Een warmtepomp zal bijvoorbeeld het effectiefst en zuinigst werken in een goed geïsoleerd gebouw en in combinatie met bijpassende warmtestralers zoals vloerverwarming of moderne (ultra-)lagetemperatuurradiatoren. Om te profiteren van alle comfortvoordelen van hernieuwbare verwarming is het dus belangrijk om rekening te houden met het hele verwarmingssysteem en met het gebouw waarin het is geplaatst.

Als u twijfelt over het beste systeem om de ruimtes in uw woning met hernieuwbare energie te verwarmen, neem dan zeker contact op met uw lokale HVAC-professional voor een individuele beoordeling en persoonlijk advies.