De rol van HVAC-systemen in de herziene Richtlijn voor de Energieprestatie van Gebouwen
  • Betere integratie
  • Our solutions
  • Energie besparen
  • Warmtewijzer

De rol van HVAC-systemen in de herziene Richtlijn voor de Energieprestatie van Gebouwen

Richtlijn energieprestatie van gebouwen 2010/31/EU(1) stimuleert beleidsmaatregelen die bijdragen aan een energie-efficiënt en koolstofarm gebouwenbestand tegen 2050. De meest recente herziening heeft tot doel de renovatiepercentages in elke EU-lidstaat verder te verhogen en is midden-maart formeel goedgekeurd door de leden van het Europees Parlement. Laten we eens kijken naar wat dat betekent voor ons gebouwenbestand en welke rol HVAC-systemen kunnen spelen.
de rol van HVAC-systemen in de herziene Richtlijn energieprestatie van gebouwen

Energy Performance of Buildings Directive

De eerste versie van de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) werd gepubliceerd in 2002(2). Die werd herschreven in 2010(3) en een herziene versie werd gepubliceerd in 2018(4). In december 2021 stelde de Europese Commissie een nieuwe herziening voor, in lijn met de recente ambities van Europa om de doelstellingen van de Europese Green Deal te bereiken. Dit werd in maart 2023 goedgekeurd door het Europees Parlement en is nu, 1 jaar later, formeel goedgekeurd door de leden van het Europees Parlement. Hun hoofddoel: bijdragen aan het verminderen van het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen uit de bouwsector. 

Enkele belangrijke updates ten opzichte van de vorige richtlijn:

- Vanaf 2028 worden emissievrije gebouwen de norm voor nieuwe gebouwen, in tegenstelling tot de huidige norm van bijna energie-neutrale gebouwen.

- Er worden minimumnormen voor energieprestaties ingevoerd, te beginnen met de slechtst presterende gebouwen. Woningen moeten tegen 2030 EPC-klasse E toegekend krijgen en tegen 2033 klasse D. Niet-residentiële en openbare gebouwen zouden tegen respectievelijk 2027 en 2030 dezelfde waarden moeten bereiken.

- Er komt een gebouwenpas voor renovatiewerken, die een stapsgewijze routekaart biedt aan de hand waarvan gebouwen tegen 2050 tot een netto-nuluitstoot komen.

- Nationale overheden moeten een renovatiestrategie op lange termijn uitbouwen om hun nationale gebouwenbestand tegen 2050 koolstofvrij te maken.

- De geldigheidstermijn van energieprestatiecertificaten (EPC's) verandert. EPC's van klasse C en hoger zijn 10 jaar geldig. EPC's van lagere klassen (D-G) gelden slechts voor 5 jaar.

 

 

 

Decarbonisatie van de bouwsector

De toepassing van het EPBD wordt concreter nu leden van het Europees Parlement plannen hebben aangenomen om de bouwsector te decarboniseren. De volgende stap is om de richtlijn formeel te laten goedkeuren door de Raad van Ministers, zodat ze wet wordt.

De lidstaten moeten nu uiteenzetten hoe ze maatregelen zullen nemen om met name gebouwen en verwarmingssystemen te decarboniseren, met het oog op het uitfaseren van fossiele brandstoffen in verwarming en koeling tegen 2040. Dat vereist dat gebouwen minder energie vragen én dat bewoners minder energie verbruiken. Voor de resterende energievraag moeten hernieuwbare bronnen worden gebruikt en moet die energie, indien mogelijk, ter plaatse worden opgewekt.

Bovendien is het de bedoeling om meer slecht presterende gebouwen te laten renoveren. Volgens de herziene richtlijn moeten de 16% niet-residentiële gebouwen met de slechtste prestaties tegen 2030 worden gerenoveerd, en tegen 2033 de 26% met de slechtste prestaties door middel van minimale energieprestatie-eisen. Voor woongebouwen moeten de lidstaten hun eigen nationale trajecten bepalen om het gemiddelde primaire energieverbruik van deze gebouwen tegen 2030 met ten minste 16% en tegen 20 tot 22% tegen 2035 te verminderen.

Lees meer over verwarmings- en koelingsoplossingen oplossingen in renovatieprojecten 

De rol van HVAC-oplossingen

Aangezien verwarming, koeling en warm water goed zijn voor tot 80 % van de energie die in EU-huishoudens wordt verbruikt(5), zijn de juiste HVAC-oplossingen van vitaal belang om tegen 2050 energie te besparen en een emissievrij en volledig koolstofvrij gebouwenbestand te bereiken. De herziene richtlijn inzake hernieuwbare energie (EU/2023/2413)(6) biedt hiervoor een kader en versterkt de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen voor verwarming en koeling. 

Volgens Eurostat(7) bedroeg het gemiddelde aandeel van energie uit hernieuwbare bronnen in verwarming en koeling in de EU in 2022 24,8 %. Dit aantal moet aanzienlijk toenemen om onze energie- en klimaatdoelstellingen op een kosteneffectieve manier te halen. Het opbouwen van het gebruik van hernieuwbare warmtebronnen zoals warmtepompen is daarom essentieel. Deze warmtebronnen met lage temperatuur werken echter het beste in energiezuinige, goed geïsoleerde gebouwen en moeten worden beschouwd als onderdeel van het volledige energiesysteem voor optimale resultaten. Alleen wanneer generatoren, stralers en regeltechniek optimaal op elkaar zijn afgestemd, kan moderne verwarmingstechnologie zijn maximale potentieel ontplooien. 

Lees meer over hoe lage temperatuurverwarming tot 30% energie kan besparen

Oplossingen op maat

Om de doelstellingen van het herziene EPBD te halen, zijn duidelijk de juiste HVAC-producten nodig die geschikt zijn voor het gebouw in kwestie en erop afgestemd zijn. Alleen dan is een efficiënt, duurzaam en ecologisch verantwoord resultaat mogelijk.

Daarom bieden wij bij Radson zo'n totaalassortiment aan oplossingen voor binnenklimaatcomfort. Van moderne paneelradiatoren, elektrische radiatoren, convectoren en stralingsverwarmings- en koelsystemen tot radiatorkranen en gebruiksvriendelijke bedieningselementen: elk item draagt bij aan een beter resultaat als het is afgestemd op het gebouw waarin het is geïnstalleerd, de grootte en locatie.

Volledig geïntegreerde en betrouwbare systemen vormen de basis voor milieuvriendelijkheid en energiebesparing. Daarom stellen we onszelf als leider op het gebied van duurzame oplossingen voor binnenklimaatcomfort altijd deze 4 vragen als het gaat om productinnovatie en -ontwikkeling:

1. Hoe kunnen we de efficiëntie van het product en het systeem verbeteren?

2. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het eenvoudig kan worden geïntegreerd in een innovatief systeem dat optimaal presteert?

3 Hoe kan het onze klanten helpen slimmer te werken?

4. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het onze CO2-voetafdruk vermindert?

Zo brengen we bij Radson binnenklimaatoplossingen tot leven ten voordele van onze klanten, eindgebruikers en onze planeet. Als je meer wilt weten over hoe onze oplossingen zijn ontworpen of hoe ze de impact van jouw project(en) kunnen helpen minimaliseren, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.


Ontdek ons volledige assortiment duurzame oplossingen voor binnenklimaatcomfort

Bronnen:


1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;ELX_SESSIONID=FZMjThLLzfxmmMCQGp2Y1s2d3TjwtD8QS3pqdkhXZbwqGwlgY9KN!2064651424?uri=CELEX:32010L0031

2. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:001:0065:0071:EN:PDF

3. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:EN:PDF

4. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.156.01.0075.01.ENG

5. https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performance-buildings-directive_en

6. https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj 

7. https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/ddn-20240227-2