Nederland
Buffervaten

Accumulatietank (EB)

Buffervaten - Accumulatietank (EB)

Elke Zento laat zich uitstekend combineren met een buffervat/ tank, voor compleet én ecologisch warmwatercomfort in uw woning. Radson biedt een assortiment van warmwater- en technische tanks aan, geschikt voor alle gebruikelijke residentiële installaties zoals in woningen met zelfstandige of gecentraliseerde installaties.

+

Bij deze tank is een combinatie van verschillende energiebronnen (warmtepomp, ketel, zonnepanelen,...) mogelijk. Er is een uiterst efficiënte warmtewisselaar aanwezig voor de productie van sanitair warm water.

  EB300 EB500
totale capaciteit - nuttig volume (l) 267 467
diameter MET isolatie (mm) 600 750
hoogte MET ISOLATIE (mm) 1630 1680
leeggewicht (kg) 155 175
model     u.m. EB300 S15-AS50 EB500 S18-AS50
totale capaciteit (nuttig volume)     l 267 467
ø zonder isolatie A   mm 500 650
ø met isolatie B   mm 600 750
hoogte C   mm 1630 1680
hoogte met isolatie     mm 1630 1680
thermometer D ø 10 mm 290 320
aanvoer onderste warmtewisselaar E 1” mm 440 470
retour onderste warmtewisselaar F 1” mm 440 470
draagsteun voor zonnegroep G 80x150 mm 640 670
retour ketel H 3/4” mm 890 920
thermometer - aansluiting I 1/2” mm 1340 1370
retour warmtepomp of alternatieve energie L 1”1/2 mm 230 260
aanvoer lage temp. warmtepomp/alternatieve energie M 1”1/2 mm 785 815
thermometer N ø 10 mm 870 900
aanvoer ketel O 3/4” mm 890 920
aanvoer  hoge  temp.  warmtepomp/alternatieve energie P 1”1/2 mm 1340 1370
toevoer sanitair koud water Q 1” (*) mm boven / above
ontluchting R 1/2” mm boven / above
aanvoer sanitair warm water S 1” (*) mm boven / above
retour vloerverwarming T 1”1/2 mm 230 260
aanvoer verwarmingsinstallatie U 1”1/2 mm 785 815
elektrische weerstand V 1”1/2 mm 1060 1090
aanvoer   verwarmingsinstallatie  en vloerverwarming W 1”1/2 mm 1340 1370
draagsteun zonne-expansievat Z 80x150 mm 380 410
asafstand ketelaansluitingen A1   mm 125 125
asafstand aansluitingen zonnesysteem B1   mm 100 100
warmteoverdrachtsoppervlak vaste warmtewisselaar     m2 1,4 1,8
inhoud vaste warmtewisselaar     l 8,3 10,3
nominaal debiet sanitaire warmtewisselaar     m3/h 4,3 4,3
drukverlies sanitaire warmtewisselaar
met betrekking tot nominaal debiet
    mbar 4400 4400
warmteoverdrachtsoppervlak  sanitaire warmtewisselaar     m2 5 5
inhoud sanitaire warmtewisselaar     l 3,5 3,5
leeggewicht     kg 155 175
dispersie s     w 90 136
energieklasse       C D

(*) met diëlektrische koppeling - (*) with dielectric joint

Brochure - Zento warmtepompen

Technisch document - Warmtepompen & Buffervaten

Handleiding EB tank

PRODUCTGARANTIE

Warmtepomp

Rettig Belgium N.V. garandeert de kwaliteit van de gebruikte materialen. Voor de apparatuur geldt een garantie van 24 maanden op alle onderdelen vanaf de datum van eerste gebruik zoals vermeld op het indienststellingsformulier en bekrachtigd door het servicebedrijf dat verantwoordelijk was voor de indienststelling, op voorwaarde dat er niet meer dan 12 maanden verstreken zijn sinds de datum van aankoop bij Rettig Belgium N.V. In dat geval moet de verkoper de garantie erkennen.

Tijdens deze periode verbindt Rettig Belgium N.V. zich tot het herstellen en/of vervangen van de onderdelen die volgens zijn exclusieve oordeel defect zijn. Vervanging wegens normale slijtage of ondeskundige installatie op de bouwplaats en/of tijdens het onderhoud valt niet onder de garantie.

Indien het servicebedrijf of Rettig Belgium N.V. tijdens de reparatie ontdekt dat de datum van indienststelling niet klopt, dan wordt de garantie als vervallen beschouwd.
Dit indienststellingsformulier moet, samen met het aankoopbewijs, voorgelegd worden aan het servicebedrijf en dat elke keer wanneer de klant gedurende de garantieperiode een interventie aanvraagt.

Buffervaten

We staan garant voor de goede uitvoering en kwaliteit van de gebruikte materialen en verleent garantie op het product tegen defecten en interne corrosie.
De garantie op buffervaten heeft de volgende geldigheid:

  • geëmailleerde warmwatertanks: 5 (vijf) jaar vanaf de aankoopdatum.
  • geglazuurde warmwatertanks: 3 (drie) jaar vanaf de aankoopdatum.

De garantie op de sanitaire tanks is onderworpen aan de inachtneming van de waarde van de elektrische geleidbaarheid van het water, die niet lager dan 150 μS of hoger dan 1000 μS mag zijn.

Algemene garantievoorwaarden

De garantie vervalt indien de opdrachtgever zelfs maar een van de overeengekomen contractuele voorwaarden niet naleeft.

De garantie zoals hierboven vermeld, stelt Rettig Belgium N.V. vrij van schadeloosstelling voor directe of indirecte schade van om het even welke aard, voor om het even welke reden en uit hoofde van om het even welk recht.

De hierboven vermelde clausules zijn toepasbaar en geldig voor de apparatuur die geïnstalleerd is in Nederland.
De garantievoorwaarden voor leveringen die gebeuren in Nederland maar bestemd zijn voor het buitenland dienen vooraf overeengekomen te worden met Rettig Belgium N.V.

Uitgesloten van de garantievoorwaarden:

  1. defecten als gevolg van ondeskundige installatie
  2. de installatie dient conform de geldende wetgeving van het grondgebied en onze instructies in de handleiding te zijn
  3. defecten als gevolg van het niet uitvoeren van normaal onderhoud (vb. installatie niet voldoende gevuld)
  4. defecten als gevolg van transportschade
  5. defecten als gevolg van verkeerd gebruik
  6. defecten als gevolg van blikseminslag
  7. werkzaamheden door derden of een niet Radson erkend installateur

Rettig Belgium N.V. biedt geen andere garantie dan die welke uitdrukkelijk hierboven vermeld staat.

De interventie buiten de garantieperiode zal altijd rechtstreeks aan de installateur of aan de eindgebruiker worden aangerekend.

Bij geschillen moet Rettig Belgium N.V. vooraf en zo snel mogelijk worden ingelicht en het zal u hierover na grondige evaluatie van de situatie precieze richtlijnen geven.