Garantie

Radson-radiatoren en vloerverwarmingssystemen hebben een garantie voor een periode van 10 jaar* (vanaf aankoopdatum max. x + 1 jaar na productiedatum) tegen alle fabricagefouten bij gebruik onder normale omstandigheden en voor een verwarmingssysteem met warm water. De garantie is niet van toepassing op defecten die worden veroorzaakt door installatie- of behandelingsfouten, verkeerd gebruik of factoren buiten de radiatoren, zoals waterkwaliteit of zuurstofdoorlatende leidingen.
*5 jaar voor de Figuresse radiatoren (inclusief elektrische versie) en de verzinkte radiatoren. Plintverwarming, ventiloconvectoren, Optimo, elektrische onderdelen en reserveonderdelen die afzonderlijk worden verkocht (zijafdekkingen, bovenroosters, plastic clips, stekkers, ontluchtingsopeningen, bevestigingsonderdelen) worden gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar. 

Garantievoorwaarden

Radson radiatoren en convectoren*

1.
RADSON-radiatoren en -convectoren worden op de markt gebracht en beschikbaar gesteld overeenkomstig de bouwproductenverordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het in de handel brengen van bouwproducten.

2.
Radson (hierna de "Garantieverlener" genoemd) geeft 10 jaar garantie (vanaf aankoopdatum max. x + 1 jaar na productiedatum) op radiatoren en vloerverwarmingssystemen. De Figuresse radiatoren (inclusief elektrische versie) en de verzinkte radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 5 jaar. Plintverwarming, ventiloconvectoren, Optimo en elektrische onderdelen worden gewaarborgd voor een termijn van 2 jaar. De vloerwarmingsbuizen PERT en PEXPENTA worden gewaarborgd voor een termijn van 30 jaar. Op de SKR buizen is er 10 jaar garantie. De waarborg is enkel geldig tegen alle fabricagegebreken wanneer zij worden aangewend in normale omstandigheden en voor een verwarmingssysteem met warm water. Deze waarborg geldt niet voor gebreken veroorzaakt door installatiefouten of factoren extern aan de radiatoren (waterkwaliteit, zuurstofdoorlatende leidingen) In geval van grondstof- of fabricagegebreken, door PURMO GROUP BELGIUM NV erkend, heeft de koper het recht enkel herstelling of vervanging van de foutieve delen te eisen. Uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat PURMO GROUP BELGIUM NV niet tot enige schadevergoeding is gehouden noch voor persoonlijke ongevallen noch voor schade aan andere goederen noch wegens gederfde winst.

De garantie wordt verleend onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in het garantiedocument dat bij de aankoop van het apparaat wordt verstrekt, op voorwaarde dat het product is aangeschaft bij een erkende distributeur van Radson of zijn contractpartner, in de verkoopruimte die aan deze distributeur is toegewezen. De voorwaarden van de garantie kunnen in detail verschillen afhankelijk van de regio of het land waar het apparaat is gekocht. De aankoop van het product buiten het gebied waar de geautoriseerde distributeur zijn geautoriseerde verkoop uitvoert, of de assemblage van het product in een dergelijk gebied, sluit de aansprakelijkheid van de garantieverlener uit die voortvloeit uit de verleende garantie.

3.
De garantie is geldig voor radiatoren en convectoren die gemonteerd zijn in hydronische installaties van de centrale verwarming, waar de toegang tot chemisch vrije zuurstof wordt verhinderd:

 • in een gesloten systeem met een expansievat;
 • aangedreven door een stadsverwarmingscentrale, een verbrandingsketel of een warmtepomp;
 • leidingen van zwart staal / koper of kunststof buizen met een anti-verdikkingsbarrière;
 • uitgerust met lokale ontluchtingsopeningen (geen centraal ontluchtingssysteem toegestaan);
 • gebruikt voor verwarming in normale binnen omgevingen die niet blootgesteld zijn aan schadelijke corrosieve stoffen, noch aan permanente of tijdelijke vochtigheid van het radiatoroppervlak.

4.
De garantie wordt erkend wanneer:

 • er een bewijs van aankoop is, dat wil zeggen de factuur of het aankoopbewijs;
 • de radiatoren en convectoren zijn gemonteerd in hydronische centrale verwarmingssystemen in overeenstemming met de nationale technische voorschriften en normen en rekening houdend met
 • de beperkingen die in paragraaf 5. hieronder worden beschreven;
 • het naleven van de vereisten van de garantieverlener die zijn opgenomen in "Voorwaarden voor het gebruik van Radson-radiatoren en convectoren" of de lokale garantievoorwaarden van de
 • fabrikant die bij de aankoop van het toestel zijn verstrekt; en de voorafgaande nakoming door de eiser van al zijn eigen verplichtingen.

5.
De maximale werkdruk in de CV-installatie met RADSON paneelradiatoren mag niet hoger zijn dan tien (10) bar voor radiatoren met een spoed van 33 mm en zes (6) bar voor radiatoren met een spoed van 50 mm en verticale radiatoren, en met convectoren volgens het druktype vijf (5) bar of acht (8) bar. De maximale bedrijfstemperatuur is 110 °C.

In hoog- en hoogbouw moet een zoneverdelingssysteem worden toegepast. De dichtheidstest moet worden uitgevoerd bij een druk die gelijk is aan de werkdruk in de installatie, met toevoeging van twee (2) bar, maar niet lager dan vier (4) bar, en met een maximale druk van twaalf (12) bar voor de steek 33 mm radiatoren en acht (8) bar voor de steek 50 mm en verticale radiatoren.

6.
De garantie geldt niet voor gemonteerde radiatoren en convectoren:

 • in centrale verwarmingsinstallatie die via een aanzuiglift of een pomp-menglus is aangesloten op een warmteverdeelnet voor hoge temperaturen;
 • in zwembaden, wasserijen, slachthuizen, openbare toiletten, badkamers of andere ruimten met een hoge activiteit van corrosieve stoffen in de lucht, evenals in ruimten waar de radiator of convector wordt blootgesteld aan permanente of tijdelijke vochtigheid, met uitzondering van gegalvaniseerde radiatoren, met extra anticorrosieve bescherming, waarvoor de garantieperiode is zoals gedefinieerd in paragraaf 2 hierboven;
 • in centrale-verwarmingsinstallaties die zijn aangesloten op het waterleidingnet zonder beschermende voorzieningen, tegen terugstroming;
 • in cv-installaties waarbij het water vaker of langer wordt verwijderd dan in de exploitatievereisten wordt geadviseerd;
 • in stoominstallaties;
 • in centrale verwarmingsinstallaties waar het waterkwaliteitsniveau hoger is dan geadviseerd, d.w.z.: - de totale hoeveelheid chloride- en sulfaationen mag niet hoger zijn dan 150 mg/l (voor installaties met koperen leidingen die niet hoger zijn dan 50 mg/l ).
 • zuurstofgehalte niet hoger dan 0,1 mg/l .
 • pH-waterreactie binnen 7,0 ÷ 10,0.
 • totale waterhardheid niet hoger dan 4,0 mval/l.

Bovendien geldt de garantie niet voor gegalvaniseerde radiatoren die in sauna's of soortgelijke ruimtes zijn geïnstalleerd.

7.
De garantie dekt geen gewone slijtage van een radiator, convector of hun onderdelen of schade aan de radiator, convector of hun onderdelen (beugels, deksels) die te wijten is aan verkeerde behandeling, opslag, transport of verkeerd gebruik. Het betreft hier met name radiatoren en convectoren:

 • niet opgeslagen of getransporteerd in droge omstandigheden;
 • vervuild van binnenuit met vaste lichamen of schadelijke vloeistoffen;
 • vervormd door een te hoge experimentele druk of statische druk in de installatie, vervormd door bevriezing;
 • met mechanische schade, bijvoorbeeld door een overbelasting als gevolg van het zitten op de radiator of de convector; en met inwendige of uitwendige corrosie of vervorming door overmatige kracht of druk.

8.
De radiatoren en convectoren moeten met de originele verpakking worden gemonteerd. De verpakking moet op de radiator en de convector blijven zitten, zelfs als de cv-installatie wordt geactiveerd voor de verwarming van gebouwen tijdens de afwerkingswerken of voor de afwatering. Het is aanbevolen om de verpakking te verwijderen na alle afwerkingswerken.

Voor de ingebruikname van de installatie moet de juistheid van het vastschroeven van de radiator- en convectorarmaturen (luchtventilatie, inzetstuk, stekkers) en de aansluiting op de installatie worden gecontroleerd.

De radiatoren en convectoren moeten periodiek worden gereinigd. Het is aan te raden om alleen zachte en zachte stoffen te gebruiken die licht bevochtigd kunnen worden. Voor de reiniging van de radiatoren en convectoren wordt het gebruik van agressieve of bijtende middelen (bijv. zure oplosmiddelen of middelen met chloor) afgeraden. Paneelradiatoren kunnen niet worden gebruikt voor het drogen van natte of op de radiator geplaatste voorwerpen. Claims voor schade aan gelakte oppervlakken bij ondeskundige behandeling of onderhoud worden niet gehonoreerd.

9.
Het is verboden om het water uit de gehele radiator of convectorinstallatie of een deel ervan te verwijderen en in deze toestand te laten staan. Het verwijst ook naar nieuwe installaties met de dichtheidstest. Indien er een noodzaak is om het water te verwijderen, bijvoorbeeld als gevolg van renovatie- of onderhoudswerkzaamheden, mag het water alleen uit het betreffende onderdeel worden verwijderd. Na het uitvoeren van alle werkzaamheden moet de installatie onmiddellijk met water worden gevuld. De hoeveelheid water die voor het vul- of bijvulproces wordt gebruikt, moet worden gecontroleerd, bijv. door een watermeter. De garantie wordt verleend op voorwaarde dat het apparaat niet door een koper of derde partij is gerepareerd of gewijzigd zonder toestemming van de Garantieverlener.

10.
Het optreden van fouten binnen de garantieperiode wordt gevolgd door een claimprocedure, waarbij de verkoper van het apparaat uiterlijk één (1) maand na het ontdekken van de fout in een speciaal claimformulier op de hoogte wordt gesteld van de schade, met inbegrip van de herkomst en de details van de schade. De verkoper aanvaardt het schadeformulier en stuurt het binnen 24 uur na aanvaarding per aangetekende brief, fax of e-mail door naar de Garantieverlener. In geval van onvolledige gegevens wordt het formulier teruggestuurd om te worden ingevuld. De factuur of een kopie daarvan wordt bij het formulier gevoegd. In specifieke gevallen kan de Garantieverlener een fotodocumentatie van het geclaimde product opvragen. De Garantieverlener is verplicht om binnen 14 dagen na aanvaarding van een ingevuld formulier schriftelijk te antwoorden op de klacht.

11.
Om de vordering te herkennen wordt door de Garantieverlener een visuele inspectie uitgevoerd in de door de Garantieverlener vastgestelde montageplaats of andere ruimte. De originele verpakking die voor de levering is gebruikt, moet worden bewaard voor de inspectie in geval van een schade met mechanische oorsprong. In specifieke gevallen (bijvoorbeeld wanneer het product vanuit het buitenland moet worden verzonden) heeft de Garantieverlener het recht om de termijn om de claim te herkennen, die normaal gesproken is vastgesteld, te verlengen tot 30 dagen.

Indien de claim wordt erkend, zal de Garantieverlener de onderdelen of het apparaat dat als gevolg van onjuiste fabricage- of materiaalfouten defect blijkt te zijn, repareren of vervangen of de radiator of de convector kosteloos vervangen door een nieuw apparaat dat vrij is van defecten. In geval van schade die geen invloed heeft op de werking van de radiator of de convector, kan een korting worden aangeboden.

In het geval van een claim met betrekking tot een product waarvan de fabricage is stopgezet, zal de Garantieverlener een gelijkwaardig toestel met vergelijkbare parameters of een geld-terug-garantie aanbieden op de datum van aankoop. De Garantieverlener levert geen alternatief apparaat voor het proces van claimherkenning.

12.
De Garantieverlener heeft het recht om de wijze van schaderegeling van de in paragraaf 11 beschreven methoden te kiezen.

13.
Indien de vordering wordt erkend in de vorm van omruiling, zal alle montage worden geleverd door een geautoriseerd Radson-servicecentrum. Indien er zich problemen voordoen bij de montage van de vervangende radiator of convector, bijvoorbeeld het ontbreken van een ventiel om de radiator van de installatie te scheiden, kan het servicecentrum weigeren om de nieuwe radiator of convector te demonteren of te monteren. Als gevolg hiervan wordt de garantieclaim erkend als uitgeoefend door de Garantieverlener.

14.
De garantieperiode wordt verlengd in verband met de reparatietijd die is berekend vanaf de datum van levering aan de Garantieverlener tot aan de reparatiedatum. In geval van omruiling wordt een nieuwe garantieperiode toegekend.

15.
De Garantieverlener behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan zijn producten aan te brengen, tenzij deze betrekking hebben op belangrijke technische details die van invloed zijn op het selectieproces.

16.
De garantie voorziet niet in kosten of schade als gevolg van persoonlijke of andere ongevallen, schade aan andere goederen of winstderving.

17.
De garantievoorwaarden sluiten de wettelijke rechten van de kopers niet uit, beperken of schorsen.

18.
Deze garantievoorwaarden zijn geldig zoals vermeld sinds 01.01.2022.

*Convectoren omvatten geen ventilatorconvectoren. Onderdelen, elektrische apparatuur, ventilatoren en motoren 2 jaar garantie.